نمایشگاه گلاب گیری باغ ملی گیاهشناسی ایران

حضور عسل هانی تاج و عرقیات عرشیان در نمایشگاه گلاب گیری باغ ملی گیاهشناسی ایران

از 8 اردیبهشت به مدت یک هفته

نمایشگاه گلاب گیری باغ ملی گیاهشناسی ایران