شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد با حضور عسل هانی تاج

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی - صنایع غذایی مشهد با حضور عسل هانی تاج
 نام اختصاری: ParsFodex
شروع از تاریخ:     1394/06/04   تا تاریخ:     1394/06/07